ჭაბურღილი

ჭაბურღილი
ჭაბურღილი
ჭაბურღილი
ჭაბურღილი

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

- ბურღვას წყალმომარაგებისათვის (სასმელი და ტექნიკური წყალი)
ნებისმიერი სიმტკიცის ქანებში 250მ. სიღრმემდე. ჭაბურღილების
მოწყობა წყლის ამოსატუმბად. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე

- საინჟინრო-გეოლოგიური (გეოტექნიკური) კვლევები მშენებარე,
სარესტავრაციო და სხვა საინჟინრო ობიექტებისათვის

ფასი განისაზღვრება ადგილმდებარეობისა და სირთულის მიხედვით:
მიშკა

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება

მასგავსი შინაარსის განცხადებები