იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს:
1. უფასო ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები;
2. საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა;
3 .იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა)
4. ორგანიზაციების და კერძო ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის ,სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ,სამეწარმეო და სხვა ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე ნებისმიერ ინსტანციის სასამართლოებში.
5. სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა.
6. სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება .
7. სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა.

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება