ადვოკატი

ადვოკატი
ადვოკატი
ადვოკატი
ადვოკატი

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

*უფასო პირადი, სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაციის გაცემა;
*წარმომადგენლობა სამივე ინსტანციის სასამართლოში, როგორც სამოქალაქო და ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლის მიმართულებით.
* წარმომადგენლობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, მოლაპარაკებების წარმოება.
*ნებისმიერი კატეგორიის სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება როგორც ქართულ, ასევე რუსულ და ინგლისურ ენებზე; (ხელშეკრულებების მომზადება, გადახედვა/ რისკების განსაზღვრა)
*იურიდიული პირებისათვის როგორც კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტების (წესდება, კრების ოქმი და სხვ.), ასევე, სხვა ყველა სახის
სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადება (განცხადება, გაფრთხილების წერილი კრედიტორისთვის, მორიგების აქტი).
*უძრავი ქონების რეგისტრაცია, წარმომადგენლობა აღიარების კომისიაში.
*კომპანიის ხელმძღვანელი პირებისათვის შრომის სამართლებრივ საკითხებზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა (შრომის ხელშეკრულება, შინაგანაწესი, გაფრთხილების წერილი, გათავისუფლების ბრძანება და ა.შ.).

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება