ადვოკატის კონსულტაცია

ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის კონსულტაცია

დეტალები:

დამატებითი ინფორმაცია:

მომსახურების სახეებია:

1. ალიმენტი (ალიმენტის დაკისრება, თქვენი დაცვა სასამართლოში და სხვა);
2. მემკვიდრეობა (ნოტარიუსთან განცხადების და სხვა დოკუმენტების წარდგენა, ქონების მემკვიდრეობით მიღება, დარეგისტრირება და სამემკვიდრეო დავებში დახმარება);
3. ვალის ამოღება;
4. იპოთეკა;
5. ბინისა და მიწის დაკანონება;
6. განქორწინება;
7. უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საქართველოში ცნობა და აღსრულება;
8. თქვენს სახელზე ქონების გაფორმება (დარეგისტრირება); 9. თქვენი წარმომადგენლობა ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირთან;
10. თქვენთვის საჭირო დოკუმენტების საქართველოში გამოთხოვა, თარგმნა, აპოსტილით დამოწმების უზრუნველყოფა და გამოგზავნა;
11. დაგეხმარებით ასევე აზომვითი ნახაზის და ორთოფოტოს მომზადებაში;
სისხლის სამართალის საქმეებში სრული წარმომადგენლობა

უკან დაბრუნება

საქმიანობთ მომსახურების სფეროში?

დაამატეთ თქვენი განცხადება